Priser og retshjælp

OG ALT DET MED SMÅT

Bolighandler, testamenter, fremtidsfuldmagter og andet privat

Bolighandler, villaer, ejerlejligheder, sommerhuse ol.

For alle handler gælder, at priserne er for ejendomme beliggende på Fyn. For ejendomme uden for Fyn afhænger det af beliggenhed, men som udgangspunkt samme priser, ellers oplyses dette konkret. Da der er forskelligt fra mægler til mægler, hvem der skal lave det opfølgende arbejde, er der to sæt priser.

Advokat for køber pris kr. 4.700 + moms = kr. 5.875, hertil kommer statsafgiften til tinglysning (beregnes fra købesummen). Køber rådgivning indbefatter gennemgang af alle dokumenter, møde om alle bilag mv., udarbejdelse af betinget godkendelse, gennemgang af og godkendelse af skøde og refusion, instruktion i brug af det digitale tinglysningssystem, mails og telefoner. I disse tilfælde er det sælgers repræsentant, der laver skøde, refusion, berigtiger, tinglyser mv. Her betaler køber typisk den fulde tinglysningsudgift.

For nedlagte landejendomme, hesteejendomme mv. er det ofte gælder det samme som overfor angående arbejdets omfang. Her skal der dog indhentes tilladelser mv. derfor pris kr. 6.000 + moms = kr. 7.500 inklusiv moms.

Eller

Advokat for køber pris kr. 8.000 + moms = kr. 10.000, hertil kommer statsafgiften til tinglysning. I dette tilfælde er det købers advokat, der laver skøde, refusion, berigtiger, tinglyser mv. samt det ovenfor nævnte. Her betaler køber nogen gange alene den halve tinglysningsafgift.

Hvor mægler medvirker, dækker beløbet ekspeditioner og møder i forbindelse med, gennemgang af købsaftalen med bilag, godkendelse, gennemgang af finansieringen, forsikringsforhold, udarbejdelse af skøde og dets registrering hos myndighederne samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Almindelige testamenter i forbindelse med ejendomshandler 2.500 + moms = kr. 3.125, hertil kommer notarafgiften på kr. 300 i Skifteretten.

Såfremt der er yderligere korrespondance i forbindelse med for eksempel mangler ved ejendommen opsigelse af lejemål, er dette ikke omfattet af salæret

Advokat for sælger pris kr. 4.500 + moms = kr. 5.625, hertil kan komme statsafgiften til tinglysning, hvor mægler laver skøde og refusion. Ellers er prisen kr. 5.500 + moms = 6.875, i så faldlaver skøde, refusion mv.

Hvor mægler medvirker, dækker prisen ekspeditioner og møder i forbindelse med gennemgang af købsaftalen med bilag, godkendelse, gennemgang i forbindelse med indfrielse af lån, opfølgning på registrering hos myndighederne, frigivelse af købesummen.

Såfremt der er yderligere korrespondance i forbindelse med for eksempel mangler ved ejendommen, er dette ikke omfattet.

For repræsentation gælder typisk, at arbejdet omfatter for selve handelen, er gennemgang af alle dokumenter, møde, godkendelse, korrespondance med pengeinstitut, orientering om forsikringer, tinglysning skøde, refusion o. l. 

Både køber og sælger, hvor mægler ikke medvirker: Afhænger mere af arbejdets omfang, herunder om der skal forhandles, indhentes dokumenter, laves flere forslag mv. I øvrigt omfatter arbejdet det samme som ovenfor, hvad enten det er sælger eller køber. I almindelighed koster det kr. 7.500 - 9.000 + moms, alt efter arbejdet omfang. Hertil kommer statsafgift og udgifter til attester mv. Prisen er typisk mindre i familieoverdragelse.

Salær i familieoverdragelser, ægtefællers bodelinger og lignende kr. 5.000 + moms = kr. 6.250, hertil kommer statsafgiften til tinglysning.

For alle handler gælder at tinglysningsafgiften størrelse på skøde kan oplyses, når købesummens størrelse kendes.

Testamenter, ægtepagter of fremtidsfuldmagter:

Almindelige testamenter, udarbejdes både for enkeltpersoner og gensidige testamenter (ægtefæller og samlevende). Prisen for gensidige testamenter kr. 3700 + moms = kr. 4.625, hertil kommer notarafgiften på kr. 300,00 i Skifteretten. Testamenter for en person koster kr. 3.00 + moms = kr. 3.750

Almindelige ægtepagter kr. 3.500 + moms = kr. 4.625, hertil kommer statsafgiften på kr. 1.850 til tinglysning i personbogen i Tinglysningsretten i Hobro.

Fremtidsfuldmagter:

Hvis dem der skal have lavet fremtidsfuldmagter, har MitId er prisen for en kr. 800 + moms = kr. 1.000. For ægtefæller, samlevende o.l er prisen for begge fuldmagter kr. 1400 + moms = 1.750, møde, udarbejdelse af fuldmagten, lægge i det digitale system og indhentelse af digital underskrift. Hos notaren koster det kr. 300 pr. person/fuldmagt.

Er der ikke Mit id koster det kr. 750 + moms = 937,50 pr. person, der skal have lavet fuldmagt. Denne laves så den kan medtages på Familieretshuset, hvor den skal underskrives og tinglyses.

Bodelinger med overdragelse af en fast ejendom:

Som udgangspunkt hvor der er enighed for udarbejdelse af en enkel bodelingsoverenskomst, baseret på parternes egen aftale, med tinglysning, berigtigelse, gældsovertagelse mv. samlet pris kr. 5.000 + moms = kr. 6.000 pr. ejendom, hertil kommer en tinglysningsafgift på kr. 1850. Hvis parterne ikke har været gift men samboende, er prisen for arbejdet det samme kr. 5.000 + moms = kr. 5.000, men tinglysningsafgifter er væsentligt større beregnet efter værdien af den overdragne (½) ejendom. Dette kan beregnes konkret.

I det omfang, der ikke er fuld enighed, vil prisen bliver oplyst individuelt.

Andet privat herunder samværs sagen og andre mellemværende:

Her afregnes efter timetakst kr. 1.750 + moms. Såfremt den rådsøgende opfylder betingelserne for fri proces, kan der opnås et tilskud fra statskassen, hvis hele sagen kan klares indenfor ca. 2 timer i tidsforbrug. Dette oplyses nærmere ved henvendelse.

Ved retssager se notatet herom

I forbindelse med en konkret opgave, vil prisen blive oplyst mere præcist.

Prisliste for civile retssager/tvister

Retssager for private vil ofte være dækket af retshjælpsforsikringer og mulighed for fri proces. Dette gælder dog først (træder først i kraft), når der er en tvist, det vil sige reel uenighed, og sagen skal/er på vej i retten. Så længe sagen ikke er for retten/visse nævn/voldgift, kan man ikke få retshjælp/fri proces. Det er uden betydning, om man er sagsøger eller sagsøgt, når bare sagen er aktuelt på vej i retten ah.t retshjælpen.

Retshjælp er som regel tegnet via familie/indboforsikringer. Såfremt sagen drejer sig om fast ejendom, er det ejendommens forsikring, der dækker. Retshjælp og fri proces dækker alle sagsomkostninger i forbindelse med sagen herunder retsafgifter, advokatomkostninger til egen og modpartens advokat, syn og skønsomkostninger, vidnegodtgørelser mv.. Dette reguleres dog af, hvem der taber eller vinder sagen. Her er der en selvrisiko på 10 % dog minimum normalt på kr. 2.500/kr. 4.000. Der er maksimum på dækningen, der typisk vil være kr. 175.000 – kr. 225.000.

Ved vurdering af, om fri proces kan opnås, skal husstandens indtægter det foregående år lægges til grund. Det er hele husstandens indtægt, og det årsopgørelser fra skattevæsenet, der skal bruges. Hvert hjemmeboende barn under 18 år tæller fra. Hvis der bevilges fri proces, er alle sagsomkostninger dækket, og der er ingen selvrisiko.

Såfremt der tjenes mere end de ovenfor anførte beløb til fri proces, kan der søges retshjælpsforsikring til de fleste sagstyper. Retshjælpen har almindeligvis en selvrisiko på 10% af sagsomkostningerne, dog minimum kr. 2.500/kr. 4.000. Dog er der et maksimum på kr. 125.000 – 225.000.

Såfremt en sag bliver afsluttet, inden den når i retten, dækker retshjælpen og den frie proces ikke. Sagen afregnes derfor efter tidsforbrug med en timetakst på kr. 1.750 inklusiv moms. Hvis betingelser for at opnå fri proces er opfyldt, kan der søges om et tilskud fra statskassen, hvis sagen kan løses inden for nogle få timers arbejde og har indeholdt en tvist. Der er egenbetaling.

Straffesager og visse andre typer sager er ikke omfattet af retshjælp/fri processystemet. For familieretlige/børnesager, er der lidt andre regler.

For erhvervsdrivende skal der være tegnet en speciel retshjælpsforsikring, hvilket ikke ret mange har. Sagsomkostningerne afhænger derfor af, hvor store beløb sagen drejer sig om og hvor stort et tidsforbrug, der er på sagen.

For andre sager kan jeg evt. give et estimat. Eller vi kan aftale løbende. Disse sager afregnes typisk efter medgået tid med en timetakst på kr. 1.750. Dette vil også gælde, hvis sagen slet ikke kommer i retten, eller der går nogen tid, inden den kommer i retten.