Om mig

OG LIDT OM ALT DET PRAKTISKE

Jeg har gennem mine år som advokat arbejdet meget med rådgivning om bolighandler, familie-, arveret-, personret og selskabsret mv. Jeg har et stort antal retssager for både private og erhvervsvirksomheder, jeg har møderet for Højesteret.

Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeriet, og jeg er medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet har etiske regler, som jeg skal overholde.

Jeg er også medlem af Danske Advokater. Jeg har ansvarsforsikring med garanti i Tryg Forsikring. Jeg har i mange år undervist på Syddansk Universitet i juridiske fag.

Mine tre medhjælpere

Når jeg modtager en ny sag for en/flere private personer, skal jeg give pris og ordrebekræftelser, der overordnet oplyser om opgaven/kendskab til opgaven. Jeg skal oplyse en pris, eller hvordan jeg fakturerer. Du kan se eksempler under faneblad "priser".

Da der er mange slags sager, vil det blive oplyst konkret. De beløb jeg har fra klienter, skal være på klientkonti i anerkendte pengeinstitutter. Jeg har naturligvis tavshedspligt, for alt oplyst mv., fra eller om klienter.

Jeg skal endvidere overholde Dataforordningen og Hvidvaskreglerne, de følger her. Du/I oplyses hermed i anledning af, at du/I er kunde med Advokatfirmaet Bertha S. Lund, cvr. 26493360, Rugbjerg 12, 5400 Bogense tlf. 63166005, bertha@advokat-lund.dk. Dataansvarlig er Bertha S. Lund. Alle data opbevares på virksomhedens adresse. Der er interne instrukser for sikkerheden. Enkelte opgaver kan blive medbragt eksternt til møde, retten, syn og skøn og lignende.

Hvilke oplysninger får jeg, og hvad bliver de brugt til
For at repræsentere/samarbejde med dig/Jer vil jeg have brug for dine identifikationsoplysninger. Herunder navn, adresse, telefonnummer, mail og ofte også cpr. Og/eller cvr. I en del type sager, skal jeg også kopier disse oplysninger af hensyn til "hvidvask" lovene (legitimations papirer) pas/kørekort og sygesikringsbevis. Dette skal jeg ofte også hvis du repræsentere eller tegner en kunde og/eller modpart. (Forordningens art. 6, stk. 1, litra b)Jeg opbevarer disse oplysninger og korrespondancen i 10 år efter sagens afslutning. Dette bliver jeg nødt til, at hensyn til et eventuelt erstatningsansvar. Dog oplysningerne efter hvidvask reglerne opbevares i 5 år. Disse sidste kan blive videregivet til offentlige myndigheder.

Hvilke oplysninger indhenter jeg
For at kunne udføre den opgave, jeg er blevet bedt om, kan jeg få brug for at indhente oplysnin-ger om dig/Jer fra eksterne kilder/myndigheder mv. Dette vil jeg i almindelighed informere dig/Jer om, inden det sker. Hvis det er mere fortrolige oplysninger, vil jeg typisk bede om samtykke hertil.

I forbindelse med en del opgaver, vil jeg have brug for at kontakte retter, banker, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, andre rådgivere eller tidligere rådgivere. Dette vil naturligvis være i det omfang, der er nødvendigt for at løse opgaven. Ligeså vel kan jeg videregive oplysninger til de pågældende.De andre beholder oplysningerne, så længe de efter gældende regler skal. Ved tvivl kan du kontakte mig eller den pågældende aktør, og få mere direkte oplysninger herom. Der kan ske indberetning til Skat eller andre myndigheder. Jeg opbevarer de indhentede andre (ikke personfølsomme) oplysninger og korrespondancen i 10 år efter sagens afslutning. Dette bliver jeg nødt til, at hensyn til et eventuelt erstatningsansvar.

Samtykke
Jeg har behov for dit/Jeres samtykke til at behandle dine/Jeres personoplysninger, hvis jeg ikke efter lov eller aftale er forpligtiget til at videre give disse.

Undertegnede giver derfor samtykke til at mine personlige oplysninger (som anført for over) videre gives til andre aktører, i det omfang dette er nødvendigt, for at opgaven kan løses. De pågældende oplysninger kan f. eks komme med i dokumenter i tinglysningsretten mv., dit/Jeres cpr. Bliver dog aldrig offentliggjort. Cpr. skal dog ofte bruges af myndigheder, pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv., disse vil få det oplyst, hvis det er relevant for Deres sagsbehandling. Disse opbevarer det, så længe det er relevant for dem. (Forordningens art. 6, stk. 1, litra a)

Tilbagekaldelse af samtykke
På et hvert tidspunkt kan et givet samtykke tilbagekaldes helt eller delvist. Hvorvidt opgaven kan gennemføres herefter, vanskeligt kan gennemføres vil jeg herefter oplyse overfor dig/Jer. Du/I har ret til at få adgang til dine personoplysninger samt få dem rettet.
Du/I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem de er videregivet til, hvis du ikke allerede er orienteret herom.
Du/I har endvidere ret til at rettet eller slettet. Du bedes rette henvendelse til mig, og fortælle, hvad der er forkert/unøjagtigt, og hvordan du vil have det rettet eller slettet. Du/I har ret til at gøre indsigelser mod min behandling af dine oplysninger. Du kan komme med indsigelse overfor mig. Hvis den er berettiget, vil den blive taget til efterretning Hvidvasklovens regler herom. Jeg skal bede om ID mv., sådan som det står i Hvidvasklovens § 16 m. fl. De er indsat her.§ 16. Inden etablering af en forretningsforbindelse med eller gennemførelse af en enkeltstående transaktion for fysiske personer skal virksomheder og personer omfattet af denne lov informere kunden om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger, med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Stk. 2. Personoplysninger indhentet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf må kun behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Behandling af disse personoplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål, må ikke finde sted.§ 26. Virksomheder og personer (herunder advokater), der er omfattet af loven, har i visse tilfælde en pligt til at videregive oplysninger om deres mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. For advokaters vedkommende er der en særlig undtagelse i lovens § 27, som er beskrevet længere nede i teksten. Hvis en advokat, i tilfælde hvor advokaten er omfattet af loven, har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, skal advokaten straks underrette SØIK eller Advokatsamfundets sekretariat. I sidstnævnte tilfælde foretager Advokatsamfundet en vurdering af, om der er underretningspligt og videresender i givet fald underretningen til SØIK.
Er der tale om mistanke, skal advokaten foretage undersøgelser, der kan klarlægge, om mistanken kan afkræftes. Det vil i mange tilfælde omfatte spørgsmål til klienten, eksempelvis om, hvor penge kommer fra. Kravet om, at underretningen skal foretages "straks", betyder at undersøgelserne skal foregå hurtigt. Alle advokater er ansvarlige for det arbejde de udfører for klienterne. Derfor er ansvarsforsikringen obligatorisk. Ansvaret vurderes fra opgave til opgave, og ud fra om der er begået fejl eller forsømmelser. Der dækkes alene det direkte tab, og ikke indirekte tab. Der er også stillet garanti for de midler, jeg måtte have betroet. Skulle du/I ikke være tilfreds med rådgivningen/det udførte arbejde, vil jeg meget gerne have at du/I tager kontakt til mig herom, så jeg kan vurdere på det. Og måske se om der kan findes en løsning. Hvis vi ikke kan opnå enighed herom, kan du/I klage over rådgivningen og/eller et honorars størrelse, kan du/I indbringe det for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du/I kan finde flere oplysninger herom på www.advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes retssikkerhed og et velfungerende retssamfund.